Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu CH4you.cz

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti uzavírané mezi prodávajícím (jinak také „provozovatel“ či „dodavatel“) a kupujícím prostřednictvím internetového prodeje. Provozovatelem internetového obchodu je společnost CH4you s.r.o., IČ: 08941971, se sídlem: Místecká 450, Letňany, 199 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 327909.

Kontaktní údaje:

tel.: +420 608 441 551

e-mail: erik.kvietek@ch4you.cz

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy v případě, že je kupujícím spotřebitel. V případě, že je kupní smlouva uzavřena s podnikatelem, budou veškerá ustanovení kupní smlouvy upravena individuálně bez ohledu na tyto obchodní podmínky.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ch4you.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „e-shop“).

Znění obchodních podmínek je veřejně dostupné prostřednictvím e-shopu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Objednávka zboží prostřednictvím e-shopu prodávajícího je možná pro všechny uživatele, kteří mají adresu pro doručování zboží na území České republiky. Pro objednání zboží se nevyžaduje registrace uživatele.

Uzavření kupní smlouvy

Na e-shop je zveřejněn seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Bližší ustanovení o kupní ceně jsou upraveny ve zvlášť článku těchto obchodních podmínek. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který poté zašle prodávajícímu (dále také jen jako „objednávka“). Prodávající potvrdí přijetí objednávky kupujícímu v elektronické podobě, a to neprodleně po obdržení objednávkového formuláře.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky s odkládací podmínkou do doby zaplacení kupní ceny. Akceptace objednávky je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

O přijetí objednávky je kupující automaticky informován e-mailem. V detailu každého zboží i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, bude prodávající kupujícího neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Veškeré zboží je dodáváno s dodacím listem a vzorovým formulářem pro odstoupení.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám bez účasti prodávajícího.

Storno objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech kdy i) zboží se již nevyrábí nebo nedodává, ii) zboží není na skladě, a jeho dodávka nebude možná v dohodnutém termínu. V případě, že taková situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, pakliže se strany nedohodnou na náhradním plnění nebo jiné změně uzavřené kupní smlouvy.

Přeprava a dodání zboží

Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle od 2 do 10 pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

Dopravu na adresu určení hradí kupující, pokud není vysloveně ujednáno jinak.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. V případě, že obal je poškozen je nutné tuto informaci uvést do předávacího protokolu přepravní služby či pošty a uplatnit reklamaci přímo u přepravce.

Způsob doručování:

  1. a) Zásilková služba Geis

Expedice balíků, u kterých si kupující zvolí způsob dopravy službou Geis se řídí podle pravidel provozovatele této služby. Cenu za přepravu hradí kupující, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Bližší informace k tomuto způsobu přepravy na https://www.geis-group.cz/cs.

  1. d) Montáž objednaného zboží dodavatelem

Při učinění závazné objednávky a následné montáži zboží, zejména klimatizačních jednotek je zboží dodáno prodávajícím. Dodání zboží s montáží je upraveno zvlášť níže a bude učiněno ve lhůtě 1 měsíce ode dne složení zálohy na realizaci na účet dodavatele. Zálohou se rozumí zaplacení kupní ceny zboží.

Práva z vadného plnění a záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Prodávající odpovídá kupujícímu ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí zboží za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Nejde-li o věci použité, odpovídá prodávající kupujícímu za skryté vady, o kterých kupující v okamžiku převzetí nevěděl a které se projeví po převzetí věci, ve lhůtě dvaceti 24 měsíců ode dne převzetí (odpovědnost za vady).

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující na adrese sídla prodávajícího nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese uvedené na začátku těchto obchodních podmínek. Ve sdělení o uplatnění práv z vadného plnění je kupující povinen popsat důvody pro, které reklamuje zakoupené zboží.

Prodávající potvrdí kupujícímu uplatnění odpovědnosti za vady. V potvrzení prodávající uvede, kdy kupující vadu uplatnil, provedení opravy a dobu trvání vyřízení uplatnění vady.

Uplatnění práva odpovědnosti za vady včetně odstranění vady musí být vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. O výsledcích posouzení následně prodávající písemně vyrozumí kupujícího prostřednictvím jím uvedeného e-mailu.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má při objednávce zboží některým prostředkem komunikace na dálku v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zák. č. 89/2012., občanského zákonu, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být nejpozději 14. den předáno k doručení prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující adresovat na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. V takovém případě kupující (spotřebitel) písemně oznámí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení ne však déle než 30 dní od doručení.

Ve lhůtě 7 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

V souladu s ust. § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je prodávající povinen vrátit kupujícímu finanční prostředky bez zbytečného odkladu obvykle do tří dnů ode dne navrácení zboží, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy a to včetně nákladů na dodání zboží. V souladu s ust. 1820 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. To platí i v případě, že kupující získal doručení zboží od prodávajícího na svou adresu zdarma.

Kupující je povinen vrátit zboží na své vlastní náklady na adresu prodávajícího.

Pokud není možné vrátit všechno zboží, které je předmětem odstoupení od kupní smlouvy (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno) musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv: na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, porušil-li kupující originální obal výrobku.

Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  1. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.123-1157360287/0100  vedený u společnosti Komerční banka a.s (dále jen „účet prodávajícího“);
  2. zálohově při objednání zboží s jeho následnou montáží dle individuálního ujednání.

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Veškeré změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na e-shopu (včetně akčního zboží/výprodeje) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Cena je platná v době objednání.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Nejsou-li tyto náklady součástí kupní ceny, uvádí je prodávající jako samostatnou položku v souhrnu objednávky, kterou kupující při nákupu odsouhlasuje. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu za zboží, včetně ceny za dodání, do 14 dní od potvrzení závazné objednávky, může kterákoliv ze stran odstoupit od smlouvy prostřednictvím e-mailu.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící e-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shopu.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Zvláštní ustanovení o koupi zboží s následnou montáží

Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena smlouva o dodání a následné montáži zboží, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat zaplacení kupní ceny před sjednáním termínu montáže. 

Všechny objednávky přijaté prodávajícím týkající se koupě klimatizačního zařízení vč. jeho následné montáže jsou závazné. Montáž se řídí samostatnou smlouvou o dílo, kterou kupující a prodávající za tímto účelem uzavřou.

Konkrétní ustanovení smlouvy o dílo budou upraveny na základě individuální domluvy stran, pokud nevyplývají z objednávky učiněné prostřednictvím webového portálu e-shopu.

Minimální hodnota montáže zboží je 5.000,- Kč. Minimální cena montáže nezahrnuje náklady na dopravu a ubytování. Celková cena bude předmětem individuálního ujednání stran před samotnou rezervací termínu pro montáž zboží.

Dohodnutý termín montáže zboží je možné zrušit nejpozději 5 pracovních dní předem.

Prodávající je po uzavření smlouvy na koupi a montáž zboží, dle těchto obchodních podmínek, oprávněn provést dodání a montáž zboží ve lhůtě jednoho měsíce. Kupující se zavazuje prodávajícímu umožnit realizaci dodání a montáže v souladu s těmito obchodními podmínkami.

Při dodání a montáži klimatizačního zařízení jsou prodávající a kupující povinni sepsat spolu předávací protokol, jehož obsahem bude prohlášení o shodě s předmětem koupě a současně souhlas kupujícího s umístěním klimatizačního zařízení v místě montáže.

Ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování a ochrany osobních údajů zákazníků jsou upraveny ve zvlášť dokumentu, který je přístupný na adrese www.ch4you.cz/.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Kupující, kteří jsou zároveň spotřebitelé, mají právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím České obchodní inspekce („ČOI“) jakožto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz). Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Kupující podle předchozího odstavce mají rovněž právo na mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy prostřednictvím ODR platformy. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Závěrečná ustanovení

V případě, že z kupní smlouvy či ze zákona vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo zprávou na sdělenou adresu elektronické pošty.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2020.

 

 

Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz